در بازار بزرگ دامرسا
جای محصولات شما برای فروش خالیست

مزایای فروش در دامرسا

کاهش هزینه‌های جانبی فروش تا کمترین مقدار

فروش کالای شما در سراسر ایران

فروش محصولات شما در هر ساعت از شبانه روز

بیش از 100 هزار بازدید ماهانه

چرا فروش آنلاین با دامرسا ؟

درگاه پرداخت امن

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری، ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ سایت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

آموزش و مشاوره فروش

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﻓﻨﻮن و روش‌ﻫﺎی ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

تسویه زود هنگام

ﺗﺴﻮﯾﻪ زود هنگام با فروشنده بلافاصله پس از اتمام زمان قانونی خریدار برای مرجوعی کالا

ﺳﺎده، ﺷﻔﺎف و ﻣﻄﻤﺌﻦ

به طور پیش فرض کارمزد فروش آنلاین در دامرسا 3 درصد می باشد که تا فروردین سال 1400 صفر درصد کارمزد می باشد. صرفا ماهانه مبلغ 300 هزار تومان به عنوان آبونمان فعالسازی دریافت می شود که این مبلغ کاملا صرف تبلیغات اختصاصی برای فروشگاه شما خواهد شد که قطعا فروشگاه ها چندین برابر این مبلغ فروش خواهند داشت.

*همراه با طرح های تخفیفی متنوع

برخی از امکانات پنل فروشندگان

دامرسا | صفحات فرود دامرسا
فروشنده برتر فروشنده برتر این هفته بر اساس میزان فروش
مشاهده فروشگاه کلید
کلید فروشنده برتر این هفته: کلید

  ثبت فروشگاه در دامرسا

  infograph-seller-register
  1 شماره موبایل
  2 نام و نام خانوادگی
  3 کد ملی
  4 نام فروشگاه
  5 نوع محصولات
  6 آدرس
  • ثبت شماره موبایل

   لطفا شماره موبایل خود را به صورت صحیح وارد نمایید.

  سوالی دارید؟ : 02144812036